Benim şiire olan aşkım, onun hediyesidir.

              

Redd (via kutsalkedii)

(Source: kemanlikedi)

Çıkarıp küçük kalbini yerine koydu beni benden çok sevdi.
Notes
35
Posted
1 month ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter